Categories
Pomoc w pisaniu prac

Prace licencjackie a pierwszeństwo ich publikacji przez uczelnie

Zdarza się często tak, że prace dyplomowe są początkiem innych prac naukowych. Takimi pracami są np. prace licencjackie, które poprzez to, że są wybitnie napisane otwierają studentom drzwi do kariery naukowej. Prace dyplomowe, które znacząco wpływają na naukę i wnoszą ciekawe doświadczenia i informacje do niej, nie powinny po swoim powstaniu pozostać w szufladzie. Z tego względu chętnie publikuje się takie wartościowe dzieła.

Prawo do publikacji prac dyplomowych, również prac licencjackich ma każdy student, jeśli mowa jest o jego autorskim dziele.Ale uwaga! Pierwszeństwo publikacji wszystkich prac dyplomowych ma uczelnia, z której student pochodzi i na która uczęszczał. Pierwszeństwo to obowiązuje przez okres sześciu miesięcy licząc od dnia obrony pracy dyplomowej. Jest to ogromny ważny przepis, bowiem pisząc pracę licencjacką często studenci od razu myślą o jej opublikowaniu. Następnie chcą temat pracy kontynuować w swoich dalszych pracach dyplomowych.

Pierwszeństwo publikacji prac licencjackich, magisterskich dane uczelni reguluje art.15a o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przez okres sześciu miesięcy to uczelnia ma wszelkie prawa do pracy dyplomowej i nie tylko może ją publikować, ale również czerpać z niej korzyści materialne. Po upływie tego okresu prawa publikacji w całości przechodzą na autora pracy licencjackiej i pozostają u niego na zawsze. Chyba, że zdecyduje się je komuś odsprzedać lub darować.